Pages

Monday, July 9, 2012

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး အမိန္႕အမွတ္(၁၅/၂၀၁၂) ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးျခင္း


ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ားေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း (အမိန့္အမွတ္၊ ၁၅/၂၀၁၂) (၉-၇-၂၀၁၂)
Photo: ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ားေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း (အမိန့္အမွတ္၊ ၁၅/၂၀၁၂) (၉-၇-၂၀၁၂)ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးအမိန္႕အမွတ္(၁၅/၂၀၁၂) ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၃၆၄/ ၂၀၁၂ ၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္


Photo: ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လွည္ခြင့္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားျပဌာန္း


 ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၃၆၄/ ၂၀၁၂ ၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ ၊ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အပ္ႏွင္းေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို က်င့္သုံး၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အဆိုပါ နည္းဥပေဒမ်ားကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ အခန္း ၄ ခန္း ေဖာ္ျပပါရွိၿပီး   အမည္ႏွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္။ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားျခင္း။
ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးျခင္း၊ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ အယူခံ၀င္ျခင္း ႏွင့္ အေထြေထြ အခန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါအခန္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပပါရွိခ်က္မ်ားအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ကိုျဖစ္ေစ၊စီတန္းလွည့္လွည္ခြင့္ကိုျဖစ္ေစ၊ 
ရရွိလိုသူသည္ သက္ဆုိင္ရာပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ေန႔ရက္မတိုင္မီ ၅ ရက္ႀကိဳတင္၍  သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးထံေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုထက္ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္လိုပါက ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံး၏သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးမ်ားထံေလွ်ာက္ထား
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 အဆိုပါ တင္ျပခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ခရိုင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ားသို႔အဆင့္ဆင့္တင္ျပၿပီး
 ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးသုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကုိယ္က်င့္တရားအက်ဳိးငွာ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
မဆန္႔က်င္လွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳရ ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ နည္းဥပေဒမ်ားကို က်င္းပလွ်က္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္သို႔တက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေပးေ၀ထားၿပီးၿဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ

 နည္းဥပေဒမ်ားကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၃၆၄/ ၂၀၁၂ ၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္

 ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ ရဲစခန္းတြင္ လူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးခံေနရသူတစ္ဦး အမႈစစ္ေနစဥ္အတြင္း ေသဆုံးဘုရင့္ေနာင္ရဲစခန္းအတြင္း၌ အသက္ ၃၉ ႏွစ္အရြယ္ ဦးမ်ဳိးျမင့္ေဆြ(ခ) ကုလားႀကီး ဆိုသူသည္ လူသတ္မႈတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ မသကၤာသျဖင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံေနရစဥ္သဆုံးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရ
ည္။

ဒုသမၼတ အရည္အခ်င္း ေဒၚစုေျပာဆုိ


Photo: ဒုသမၼတ အရည္အခ်င္း ေဒၚစုေျပာဆုိ

ဒုတိယသမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံရမယ့္သူဟာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး နဲ႕ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေဆာင္ရြက္ ႀကိဳးပမ္းမယ့္သူ
 ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဒီကေန႔ ေျပာဆုိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကို ပထမဆံုးေန႕အျဖစ္ တက္ေရာက္စဥ္
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟာ သတင္းေထာက္ ေတြ ေမးျမန္းတာကို
 ေျဖႀကားခဲ့တာပါ။ 

ဒီအေတာအတြင္း ဒုတိယ သမၼတေနရာ အစားထိုးဖုိ႕ အတြက္ လက္ရိွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ႀကည္းေရေလ ညိွႏိွုင္းေရးမွူး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွေဌး၀င္း သို႕မဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုး၀င္းတို႕ကို အဆိုျပဳနုိင္တယ္လို႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရး ေကာ္မီတီ အတြင္းေရးမွူး ဦးေစာလွထြန္းကို ကိုးကားျပီး Bloomberg သတင္းက ေရးသားပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး နဲ႕ ႀကံ့ခုိင္ဖံြ႕ျဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွူး ခ်ဳပ္ ဦးေဌးဦးတို႕ဟာလည္း
 ျဖစ္နုိင္ေျခရိွတဲ့ စာရင္းထဲမွာ ပါတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ 

လစ္လပ္သြားတဲ့ ဒုတိယသမၼတ ေနရာ အတြက္ မနက္ျဖန္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေပးရမယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဟာ ဒီကေန႕ ေန႕ခင္းပိုင္း လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ေခတၱ နားခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း နဲ႕ ေခတၱ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာခဲ့ သလို သတင္းေထာက္ေတြနဲ႕လည္း
 ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ 

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆို တင္သြင္းဖို႕ အစီအစဥ္ေတြ မဆံုးျဖတ္ရေသးေႀကာင္း သတင္းေထာက္ေတြကို
 ေျဖႀကားခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

လက္ရိွ လႊတ္ေတာ္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ ဗုဒၶဟူးေန႕ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႕ က စတင္က်င္းပခဲ့တာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကေတာ့ ဥေရာပ ခရီး ပင္ပန္းမွုေႀကာင့္ ခြင့္ယူခဲ့ျပီး ဒီကေန႕မွ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
ယေန႕လြတ္ေတာ္ထဲမွ အေမစု

ဒုတိယသမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံရမယ့္သူဟာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး နဲ႕ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေဆာင္ရြက္ ႀကိဳးပမ္းမယ့္သူျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဒီကေန႔ ေျပာဆုိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေကာ့ေသာင္း ေဒသမွာ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိန္းခံထားရတဲ့ ထိုင္း ႏုိင္ငံသားေတြကို အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ထိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယေန႕ေၿပာႀကား

ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပတဲ့ အေနနဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံ ေကာ့ေသာင္း ေဒသမွာ ဖမ္းဆီး 


ထိမ္းသိန္းခံထားရတဲ့ ထိုင္း ႏုိင္ငံသားေတြကို အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ထိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Prayuth Chan-


ochai က ဒီကေန႔ ေျပာလိုက္ေၾကာင္း ထိုင္းႏုိင္ငံထုတ္ The Nation သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပ ပါတယ္။

မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္မွာ ရြာသားေတြဆႏၵျပ


Photo: မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္မွာ ရြာသားေတြဆႏၵျပ
2012-07-09

ေဇကမာၻကုမၸဏီရဲ႕ ေျမယာသိမ္းယူခံထားရတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္
 ေရႊနံ႔သာေက်းရြာက ရြာသူ ရြာသား (၅၀) ေက်ာ္ဟာ ဒီကေန႔ ေန႔လည္ပုိင္း
က ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးေရွ႕မွာ စုေ၀း ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီကိစၥကုိ အာဏာပိုင္ဘက္ေတြက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ
 ေဆာင္ရြက္ေပးတာ မရွိတဲ့အတြက္ စုေ၀း ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ျပီး
 ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ မရမခ်င္း ဆက္လက္ဆႏၵျပသြားမယ္လုိ႔ ေရႊန႔ံသာ ရြာသူတစ္ဦးက ဆႏၵျပပြဲမွာ RFA ကုိ အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

"ကြ်န္မတို႔ ခံစားရတာေပါ့ေနာ္။ ကြ်န္မတို႔လယ္ေတြကို ကြ်န္မတို႔ ျပန္လုပ္ခ်င္
တယ္ေပါ့ အမွန္က။ သူတို႔ ဒီအမႈခင္းကို မေျပလည္သေရြ႕ ကြ်န္မတို႔ ဒီလိုပဲ ဆႏၵျပသြားဦးမွာပဲ"

ေရႊနံ႔သာေက်းရြာက လယ္ယာေျမ (၈၁၅) ဧက သီးစားခ်ထားမႈနဲ႔ ပတ္သက္
လုိ႔ ေတာင္သူ (၈၄) ဦးရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကုိ အာဏာပုိင္ေတြဘက္က စိစစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တင္ျပတဲ့ ေတာင္သူ ၈၄ ဦးအျပင္ ေတာင္သူ (၁၀၄) ဦးကုိ တစ္ဧကကုိ (၃) သိန္းႏႈန္းနဲ႔ ကရုဏာေၾကးေပးေခ်ျပီး ေဇကမာၻ ကုမၸဏီ
အေပၚ လႊဲေျပာင္းေပးမႈကို ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီခဲ့တဲ့အျပင္ ေဇကမာၻ ကုမၸဏီကုိ သီးစား ျပန္လည္ ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေရႊနံ႔သာ ေက်းရြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးက ဇြန္လ (၆) ရက္ေန႔က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအမိန္႔အေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိရင္ ရက္ (၃၀) အတြင္း ျမိဳ႕နယ္အုိးအိမ္
ဦးစီးဌာနထံ အယူခံ၀င္ႏုိင္တယ္လုိ႔လည္း အမိန္႔မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီအမိန္႔ကုိ မေက်နပ္တဲ့အတြက္ ေတာင္သူေတြ ဒီကေန႔ စုေ၀း ဆႏၵျပခဲ့ၾက
တာျဖစ္ျပီး ေတာင္းဆုိမႈေတြ မရဘူးဆုိရင္ ခရုိင္အထိ အဆင့္ဆင့္ အယူခံ ၀င္သြားမယ္လုိ႔ ေတာင္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

သိမ္းယူထားတဲ့ လယ္ေျမေတြအတြက္ လက္ရွိေပါက္ေစ်းရဲ႕ (၁၀) ရာခုိင္ႏႈန္း
ကုိ နစ္နာေၾကးေပးေရး၊ တကယ္လုိ႔ နစ္နစ္ေၾကး မေပးဘူးဆုိရင္ သိမ္းယူ
ထားတဲ့ လယ္ေျမေတြ ျပန္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ေဇကမာၻ ကုမၸဏီထံက လက္ခံရယူ
ထားတဲ့ ကရုဏာေၾကး (၃)သိန္းကုိလည္း ျပန္အမ္းဖုိ႔ ေတာင္သူေတြဘက္က ကမ္းလွမ္း ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

ေဇကမာၻကုမၸဏီရဲ႕ ေျမယာသိမ္းယူခံထားရတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ေရႊနံ႔သာေက်းရြာက ရြာသူ ရြာသား (၅၀) ေက်ာ္ဟာ ဒီကေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးေရွ႕မွာ စုေ၀း ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ALA) တပ္သားမ်ားစစ္သင္တန္း ဆင္းပြဲ က်င္းပ

 
ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ALA) တပ္သားမ်ား၏ အေျခခံ စစ္သင္တန္း ဆင္းပြဲ တစ္ခုကို ယခုလ ၇ ရက္ေန႕က ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး တပ္မဟာ (၇) နယ္ေျမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၁၄၄ ႏွင့္ ျငိစြန္း၍ ေထာင္ (၆)လစီ ခ်မွတ္ခံရသူ စစ္ေတြတြင္ ၃၁ ဦးရွိသြားျပီ


ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြတြင္  ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎အမိန္႕ကို မလိုက္နာေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္  ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းသူမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႕မွ စတင္ျပီး ေထာင္ခ် ေနရာ အခုအခါ ေထာင္ခ်ခံရသူ ၃၁ ဦး ရွိသြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ အစိုးရ ထိပ္တိုက္ေတြ႕

 
ရခုိင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဖြဲစည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို တရားမ၀င္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ စြပ္စြဲ ေျပာၾကားျပီးေနာက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ အၾကားတြင္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာ ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ရာသီတုပ္ေကြးဖ်ားရက္ရွည္က ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ားျဖစ္လာႏိုင္

 
ရာသီအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္အျဖစ္မ်ားေသာ တုပ္ေကြး(ေခၚ)ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါမွာ ဖ်ားရက္ ရွည္ပါက ကေလးမ်ား၌ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး လူႀကီးမ်ား၌ ဆင္တုပ္ေကြး(ေခၚ) ဂ်ပန္ တုပ္ေကြးစသည့္ အက်ိဳးဆက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားထံက သိရွိရသည္။ 

မေကြးတိုင္း သရက္ၿမိဳ႕ နယ္က လက္ယက္ေရနံတူးေဖာ္တဲ့လုပ္ကြက္မွာ မီးေလာင္မွဳျဖစ္ပြား ဆံုးရွံဳးသြားရတဲ့ နစ္နာမူေတြအတြက္ ကုမၸဏီက ေလွ်ာ္ေၾကး မေပးေသး

မေကြးတိုင္း သရက္ၿမိဳ႕ နယ္က လက္ယက္ေရနံတူးေဖာ္တဲ့လုပ္ကြက္မွာ မီးေလာင္မွဳျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆံုးရွံဳးသြားရတဲ့ နစ္နာေၾကးေတြအတြက္ ေတာင္းဆုိထားေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီက ေလွ်ာ္ေၾကး
မေပးေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

WFP အကူအညီအား စစ္ေတြၿမိဳ႕ေရႊေစတီေက်ာင္းတိုက္ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္က ျငင္းပယ္

 Photo: WFP အကူအညီအား စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေရႊေစတီဆရာေတာ္မွ ျငင္းပယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဒုကၡသည္ေတြကို စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီေတြ
 ေပးေနတဲ့ WFPရဲ႕ အကူအညီကို စစ္ေတြၿမိဳ႕က နာမည္ေက်ာ္
 ေရႊေစတီေက်ာင္းတိုက္ ဒုကၡသည္စခန္း ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္က မေန႔က ျငင္းပယ္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚက ဒုကၡသည္ေပါင္း (၄၀၀) ေက်ာ္ ခိုလံႈေနတဲ့ ေရႊေစတီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဒုကၡသည္စခန္းကို ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ WFP က မေန႔ညေနပိုင္းက ဆန္အကူအညီေတြ လာေရာက္
 ေပးအပ္ရာမွာ ဆရာေတာ္က ျငင္းပယ္လိုက္တဲ့ အတြက္ ကူညီေရး
ပစၥည္းေတြ ေရႊေစတီေက်ာင္းကုိ ေရာက္ရွိၿပီးကာမွ  ျပန္လည္ သယ္ယူခဲ့ရတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ 

အခုလို ျငင္းဆုိ လုိက္ရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ အရွင္အရိယဝံသက RFA ကို အခုလို မိန္႔ပါတယ္။

"ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ အခု ျငင္းဆုိတာကေတာ့ မွ်တမႈ မရွိတာ တခုရယ္၊
 ေနာက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဒုကၡသည္ကုိ စာရင္းစိစစ္မႈ မရွိတာရယ္၊
 ေနာက္ျပီးေတာ့ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ ေပးခ်င္ကမ္းခ်င္စိတ္ေတြ မရွိပါဘူး သူတုိ႔။ ဒါေၾကာင္း ဘုန္းဘုန္းတို႔က သဘာ၀ မက်ဘူးဆုိျပီးေတာ့
 ျငင္းလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။"

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အကူအညီေတြေပးေနတဲ့ အင္န္ဂ်ီအိုေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အကူအညီေတြ လာေရာက္ေပးေနၾကတာ
 ျဖစ္ေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ လာေရာက္ ကူညီေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ေဒသခံ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြထက္ ဘဂၤါလီ
မြတ္စလင္ေတြကိုပဲ အကူအညီ ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆရာေတာ္က ဆက္လက္ မိန္႔ပါတယ္။	

လြန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္လ (၃) ရက္ေန႔ကလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွာရိွတဲ့ အလိုေတာ္ျပည့္
 ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဒုကၡသည္ စခန္းသည္ကို လာေရာက္ၿပီး အကူအညီေတြေပးခဲ့ၾကတဲ့ အင္န္ဂ်ီအို တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ေတြက အလားတူ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္လျပည့္ေျမာက္တဲ့ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္္ စစ္ေတြ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ေက်ာက္ေတာ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ 
 ေမာင္ေတာ၊ ေျမာက္ဦးစတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မနက္ပိုင္းက စတင္ၿပီး သာသနာ့အလံေတြကို မိမ္ိတို႔ရဲ႕ ေနအိမ္ေတြ၊ လမ္းဆံုလမ္းဝေတြ ယာဥ္ေတြေပၚမွာ စိုက္ထူထားခဲ့ၾကပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေက်းလက္ေဒသေတြမွာေတာ့ ပဋိပကၡေတြအတြင္း ေသဆံုးသြားၾက
တဲ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ အတြက္ ဝမ္းနည္းျခင္း အထိမ္းအမွတ္ေတြ
 ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္ လို႔လည္း သိရပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဒုကၡသည္ေတြကို စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီေတြ ေပးေနတဲ့ WFPရဲ႕ အကူအညီကို စစ္ေတြၿမိဳ႕က နာမည္ေက်ာ္ ေရႊေစတီေက်ာင္းတိုက္ ဒုကၡသည္စခန္း ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္က မေန႔က ျငင္းပယ္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ျမိဳ႕အနီးမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က စစ္ကားသံုးစီး 8.7.2012 ေန႕လည္ပိုင္းက အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ျမိဳ႕အနီးမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က စစ္ကားသံုးစီး 8.7.2012  ေန႕လည္ပိုင္းက အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္လုိ္႔သိရပါတယ္။

DNS Changer အမည္႐ွိ malware ကြန္ပ်ဴတာဗုိင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္႐ွိ
ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ DNS Changer malware ကူးစက္တုိက္ခုိက္ခံထားရသည့္ ကြန္ပ်ဴတာအေရအတြက္မွာ ၃၀၀,၀၀၀ ခန္႕႐ွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ABC News တြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ DNS Changer အမည္႐ွိ malware အမ်ဳိးအစား ကြန္ပ်ဴတာဗုိင္းရပ္စ္ ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ျခင္း ခံထားရသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွာ တနလၤာေန႕ (ဇူလုိင္ ၉ ရက္) မွစ၍ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၁ ခုကို ဇူလုိင္ ၉ ရက္မွစ၍ ႏုိ္င္ငံျခားေငြစာရင္း ဖြင့္ခြင့္ျပဳျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၁ ခု တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ စာရင္းဖြင့္ခြင့္ကို ဗဟိုဘဏ္က ဇူလုိင္ ၉ ရက္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ပုဂၢလိကဘဏ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သတင္းရရွိသည္။