Pages

Tuesday, March 26, 2013

Breaking News: ပဲခူးတုိင္း နတ္တလင္းၿမိဳ႕ရွိတစ္ခုတည္းေသာ ဗလီ ဖ်က္ဆီးခံလိ္ုက္ရၿပီ ( March 26 ည ၁၀း၅၅)

Breaking News: နတ္တလင္းမွာ မြတ္စလင္မ္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္

အခုည ၁၀း၅၅ ခန္ ့က စျပီး ပဲခူးတုိင္း နတ္တလင္း မြတ္စလင္မ္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေနတယ္လို ့သိရပါတယ္။ တစ္လံုးတည္းရွိေသာ ပလီကို ဖ်က္ဆီးျပီးသြားျပီးျဖစ္ျပီး အိမ္မ်ားကို ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးေနေႀကာင္း၊ နတ္တလင္းမွာ မြတ္စလင္မ္ အိမ္ေခ် ၂၀၀ ခန္ ့ရွိေႀကာင္း M-Media က သတင္းရရွိပါတယ္။

အခုအခါ ဖုန္းလိုင္းေတြကုိ ျဖတ္ထားေႀကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

အခုည ၁၀း၅၅ ခန္ ့က စျပီး ပဲခူးတုိင္း နတ္တလင္း မြတ္စလင္မ္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေနတယ္လို ့
သိရပါတယ္။ တစ္လံုးတည္းရွိေသာ ပလီကို ဖ်က္ဆီးျပီးသြားျပီးျဖစ္ျပီး အိမ္မ်ားကို ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးေန
ေႀကာင္း၊ နတ္တလင္းမွာ မြတ္စလင္မ္ အိမ္ေခ် ၂၀၀ ခန္ ့ရွိေႀကာင္း M-Media က သတင္းရရွိပါတယ္။

ျမန္မာမူဆလင္မ်ား၏ ေမြးရာပါ လူသား အခြင့္အေရး နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ား ၿပန္လည္ရရွိေစရန္ ျပည္ပ ျမန္မာ မူဆလင္မ်ားမွ စုေပါင္ ၿပီး MYANMAR MUSLIM CIVIL RIGHTS MOVEMENT ဆုိတဲ့ အဖြဲ ့စည္းတစ္ခု ဖြဲ ့စည္း

အစၥလာမုိအာလိုင္ကြမ္း….
ျမန္မာ မူဆလင္မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ျခင္း။

မၾကာေသးမွီ က ျပည္ပ ၌ အေျခစိုက္ ေနထုိင္ၾကေသာ ျမန္မာ မူဆလင္မ်ားမွ စုေပါင္ ၿပီး MYANMAR MUSLIM CIVIL RIGHTS MOVEMENT ဆုိတဲ့ အဖြဲ ့စည္းတစ္ခု ဖြဲ ့စည္းလိုက္ပါသည္။ ထုိအဖဲြ ့အစည္း ျဖစ္ ေပၚလာရျခင္းမွာ…OIC ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တုိက္တြန္းမူႏွင့္ ျမန္မာမူဆလင္မ်ား၏ ေမြးရာပါ လူသား အခြင့္အေရး နစ္နာဆံုးရံႈးမႈတို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ကာ၏ မူစံခ်ိန္ႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားရန္ လိုအပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ OIC အတြင္းေရးမႈးမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ေသာ OIC ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ထဲတြင္ ေဒါက္တာ၀ါကာအြဒၵင္ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ ရိုဟင္ဂ်ာ အစည္းအရံုးမွ ျဖစ္ေစ၊ MMCRM မွ ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးပါ၀င္ေစလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ 
MMRCM ၏ အဓိ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ……
 ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သား အားလံုး လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲဘဲလွ်က္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေရး။
 ဘာသာေရး အရ မတရား ခြဲျခား ဖိႏွိပ္မူ ပေပ်ာက္ေရး။
 အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားအား ဗ်ဴဟာမ်ိဳးစံု သံုးလွ်က္ သိကၡာခ်မူ…၀ါဒ ျဖန္႔မူမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး။
 အစိုးရမွ လူနည္းစုတို႔အား တရားမ်ွတစြာ ကာကြယ္ေပးေရး။
 မူဆလင္မ်ားအား မတရား သျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ခံ ရမူမ်ား..အေစာ္ကားခံ ရမူမ်ားအားထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးေရးႏွင့္ အျခားေသာ တရားမ်ွတေသာ လုိအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ သံတမန္ေရးရာ နည္းလမ္းသံုးၿပီး ေတာင္းဆုိသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု လက္ရွိ MMCRM အေန ႏွင့္လည္း မူဆလင္ႏုိင္ငံ သံရုံးမ်ား ၊အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။ 

MMCRM အဖြဲ႔သည္ တစ္ကမၻာ လံုးဆုိင္ရာ ျပည္ပ မူဆလင္ အေျခစိုက္ လွဳပ္ရွားမူႀကီးျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ…ျပည္ပ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ား သင့္ေတာ္သလို ထားရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ မိမိ ကိုယ္က်ိဳး အတြက္ မဟုတ္ဘဲသ ာသနာအတြက္ ျမန္မာမူဆလင္ ေကာင္းက်ိဳး အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္မည့္သူမ်ားကုိ ဦးစားေပးေရြး ခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ အရပ္ရပ္မွ မူဆလင္ညီေနာင္မ်ား မည္သည့္ မူဆလင္ မဆုိ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ပါသည္။ မိမိ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပါ၀င္ ကူညီ အားေပး ပါရန္လည္း တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

အင္ရွာေအလႅာ ယေန႔မွစ ၿပီး က်ေနာ္တုိ ျမန္မာ မူဆလင္မ်ား ဘာမွ အားငယ္စရာ မရွိေတာ့ပါ၊ ဘာမွ ေၾကာက္ေန စရာလည္းမရွိေတာ့ပါ….ငံု ခံေနစရာ လည္းမလိုေတာ့ပါ…က်ေနာ္တုိ႔မွာ လည္း ေအလႅာဟ္ ဟု အရွင္ျမတ္ဆီမွ အင္အားေတြ ေရာက္ရွိလာပါၿပီ…လမ္းစေတြ ပြင့္သြားပါၿပီ…ပန္းတုိင္က လက္တစ္ကမ္းသို ့ေရာက္ေနပါၿပီ …က်ေနာ္တုိ့ ရဲ ့လုပ္ေဆာင္မူအေပၚမွာ ပဲမူတည္ပါတယ္…ကေနာ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ျပင္းျပင္းထန္ထန္လို ခ်င္သလဲ..အဲဒီေလာက္ အခ်ိန္တုိတို ႏွင့္ရမယ္…ဆံုးျဖတ္ခ်က္က က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာ မူဆလင္ေတြ အထဲမွာပါ…က်ေနာ္တုိ႔က ေရြး ခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္….

ျပည္တြင္းမွ မူဆလင္ အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ မ်ား ကလည္း OIC အဖြဲ ့ကုိယ္စားလွယ္အား မိမိတုိ ့ျမန္မာ မူဆလင္မ်ား ၏ ဆံုးရံႈးေနေသာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ မတရား ဖိႏွိပ္ အႏိုင္က်င့္ေနမူမ်ား၊ ဘာသာေရး ကဲြျပားမူေၾကာင့္ အႏွိမ္ ခံေန ရျခင္းမ်ားကုိ OIC အား တင္ျပၿပီး..ျမန္မာ အစိုးရ ကုိ ဖိအားေပးရန္ တုိက္တြန္းလုိ္ပါသည္။ ျပည္ပ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာ မူဆလင္မ်ား က တတ္စြမ္းသေလာက္ ႀကိဳးပမ္း ရန္လုိအပ္သလို….ျပည္တြင္းမွ မူဆလင္မ်ားကလည္း တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ႀကိဳးစားဖုိ ့လုိပါတယ္…..နည္းေပါငး္စံု ဖက္ေပါင္းစံုမွ ႀကိဳးစားမွ လည္း က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ့ပန္းတုိင္၊ ဆံုးရံႈးေနတဲ့ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးေတြ ျမန္ျမန္ႏွင့္ျပန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္…

ေနာက္ ဆက္လက္ၿပီး MMCRM ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္မူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား နင့္ွအျခားေသာ အေသးစိတ္မ်ားကို ဆက္လက္ တင္ျပေပးသြားပါမည္။ ဆက္သြယ္ ရန္လိပ္စာႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုး နိဂုန္းခ်ဳပ္အေနႏွင့္ က်ေနာ္ညီေနာင္/ ႏွမ မ်ားကို သတိေပးခ်င္တာက….ဒီ သတင္းကို SHARE လုပ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ေပးပါရန္…..ONLINE မွာ သာမက ျပင္ပေလာကတြင္လည္း သတင္းျဖန္႕အေၾကာင္းၾကားေပးရန္…လူကုိုယ္တုိင္လည္း ပါ၀င္ ကူညီပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ 
ေအာင္ျမင္မူ ရႏုိင္ရန္အတြက္လည္း ဒိုအာလည္းလုပ္ေပးၾကပါ…

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 
၀စလာမ္ပါ..

ဦးေဌးလြင္ဦး၏ အမ်ိဳးသားေရးအေပၚေပးဆပ္မႈတို႔အား ပိုမိုသိလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဆက္လက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ ပါ ဦးေဌးလြင္ဦး ၏ Website တြင္ လည္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
http://islammyanmar.com/

အစၥလာမုိအာလိုင္ကြမ္း….

မၾကာေသးမွီ က ျပည္ပ ၌ အေျခစိုက္ ေနထုိင္ၾကေသာ ျမန္မာ မူဆလင္မ်ားမွ စုေပါင္ ၿပီး MYANMAR MUSLIM CIVIL RIGHTS MOVEMENT ဆုိတဲ့ အဖြဲ ့စည္းတစ္ခု ဖြဲ ့စည္းလိုက္ပါသည္။ ထုိအဖဲြအစည္းၿဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာOICႏွင့္ရုိဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏တုိက္တြန္းမူႏွင့္ ျမန္မာမူဆလင္မ်ား
၏ေမြးရာပါလူသားအခြင့္အေရးနစ္နာဆံုးရံႈးမႈတိုအတြက္ႏိုင္ငံတစ္ကာ၏မူစံခ်ိန္ႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
ၿပန္လည္ရရွိေစရန္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားရန္ လိုအပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ပဲခူးတုိင္းၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္

မတ္လ ၂၅ ရက္ မေန႔ညက ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေနာက္ျခမ္း သာယာဝတီခရိုင္အတြင္းမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း အဲ့ဒီခရိုင္အတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္မွာ မတ္လ ၂၆ ရက္ ဒီကေန႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ည ၇ နာရီကေန မနက္ ၅ နာရီအထိ လမ္းမေပၚမထြက္ရဆိုတဲ့အမိန္႔ကို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြက ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္းမွာ အသံခ်ဲ႕စက္နဲ႔ လိုက္လံေၾကညာ အသိေပးခဲ့တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက မင္းလွ၊ သာယာဝတီ၊ လက္ပံတန္း၊ စစ္ကြင္း၊ အုတ္ဖို၊ အိုးဘိုကုန္းနဲ႔ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ပဋိပကၡမ်ားကို အျမန္ဆံုးတားဆီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကား

ဘာသာေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ပဋိပကၡမ်ားကို
အျမန္ဆံုးတားဆီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကား

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၆။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလားၿမိဳ႕တြင္ အစျပဳကာ ဘာသာေရး
အဓိကရုဏ္းအသြင္ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ အေရးကိစၥအေပၚ၌ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ပဋိပကၡမ်ားကို
အျမန္ဆံုး တားဆီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္
ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ မပါဝင္ဘဲ ေကာင္စြာေသာအသိ၊ေကာင္းစြာေသာ
သတိတို႔ျဖင့္ ညီညြတ္စြာ တားဆီးရန္ လိုေၾကာင္း ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္
ညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕ (ခရစ္ယာန္ဘာသာ) အတြင္းေရးမွဴး
ေဒါက္တာသာဥာဏ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ တစ္ဦးကိုယ္တစ္ဦး ခ်စ္ခင္ဖို႔ ရိုင္ပင္းဖို႔၊ အရင္တုန္းကေတာ့
ေဆြမ်ိဳးလိုေနလာၾကၿပီးေတာ့မွ အခုက်မွ သတ္ၾကဖ်က္ၾကနဲ႔ဆိုေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္”ဟု ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရး
အဖြဲ႕ (ဗုဒၶဘာသာ) နာယက ဦးစိန္ဝင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဘာသာေရးအားလံုး၏ အေျခခံမွာေမတၱာတရားျဖစ္ေၾကာင္း၊
၎တို႔အေနႏွင့္ သာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း မိမိ
တို႔၏ ဘာသာဝင္မ်ား အား ထိန္းသိမ္းထားေပးေစလိုေၾကာင္း၊
ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္၌ ပဋိပကၡႀကီးမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ လံုၿခံဳေရးမ်ား
ခ်ထားေပးရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း
လည္း ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာ
ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေနရတာကိုလည္း အင္မတန္မွ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲ
ရပါ တယ္။ စိုးရိမ္းမႈေတြလည္း ျဖစ္ရပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အစၥလာမ္ဘာသာေရာက္ခဲ့တာ
ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ိဳးဟာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘိုးဘြားေတြ လက္ထက္ကတည္းက ျမန္မာ့လူ႔ အဖြဲ႕
အစည္းနဲ႔ သဟဇတ တည့္ခဲ့ပါတယ္ ”ဟု ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ညီ
ညြတ္ေရးအဖြဲ႕ ဦးညႊန္႔ေမာင္သွ်ိန္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ၎တို႔အဖြဲ႕သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ကတည္က စတင္ တည္ေထာင္
ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အဖြဲ႔သည္ ဘာသာေရးအစြဲ၊ အေသြးအေရာင္ကြဲျခင္း၊
စီးပြားေရးအစြဲ ကင္းရွင္းေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ပိုင္ေလး

Re-Post By ACM 26-3-2013
ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From >>The Myanma Age<< Thank

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၆။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလားၿမိဳ႕တြင္ အစျပဳကာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းအသြင္ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ အေရးကိစၥအေပၚ၌ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ပဋိပကၡမ်ားကိုအျမန္ဆံုး တားဆီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ မပါဝင္ဘဲ ေကာင္စြာေသာအသိ၊ေကာင္း
စြာေသာသတိတို႔ျဖင့္ ညီညြတ္စြာ တားဆီးရန္ လိုေၾကာင္း ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕(ခရစ္
ယာန္ဘာသာ) အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာသာဥာဏ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ အၾကမ္းဖက္လႈ့ံေဆာ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ နုိင္ငံေရးပါတီ၀င္အခ်ဳိ့ ပါ၀င္ဟုဆုိ

ရန္ကုန္ အၾကမ္းဖက္လႈ့ံေဆာ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ နုိင္ငံေရးပါတီ၀င္အခ်ဳိ့ ပါ၀င္ဟုဆုိ

Published on March 26, 2013 by ေ႐ြွႊေအာင္   ·

ရန္ကုန္မွာ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အၾကမ္ဖက္မႈျဖစ္ေအာင္ လႈံ့ေဆာ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္တခ်ို့မွာ ေအာက္ေျခ နိုင္ငံေရးပါတီ၀င္တခ်ို့ ပါ၀င္ေနတာေတြ့ရတဲ့အတြက္ ပါတီေတြအေနနဲ့ ထိန္းသိမ္းေပးဖို့ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ဒီေန့ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ နိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ့ ေတြ့ဆံုပြဲမွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြက အခုလို ေျပာလိုက္တာျဖစ္ျပီး ဒီေျပာၾကားခ်က္အေပၚ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္အေနနဲ့ သေဘာတူတယ္လို့ ေတြ့ဆံုပြဲတက္ခဲ့တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။


ဦးဥာဏ္၀င္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

“ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းလံုျခံုေရး၀န္ၾကီး ဗိုလ္မႉးၾကီးတင္၀င္းတို့က တခ်ို့ေနရာေတြမွာ ရန္ကုန္မွာ အခုလတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြမွာ ေအာက္ေျခပါတီ၀င္တခ်ို့ ပါတာ ေတြ့တယ္တဲ့။ ဘယ္ပါတီလဲဆုိတာ မေျပာဘူး။ အဲဒါေတြ ထိန္းသိမ္းေပးဖုိ့၊ လံုျခံုေရးကိစၥ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို့။ အဲဒါေတြေျပာတယ္။ က်ေနာ္တု့ိကလည္း ဒါကို သေဘာတူပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ့ဆီက လံုျခံုေရးေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္႐ွိသူေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ့နဲ့ ရပ္မိရပ္ဖေတြနဲ့ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြ မၾကီးထြားလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကဖုိ့ မေန့ကတည္းက ညြွႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပီးသားပါ။ ဒါေတြေဆြးေနြးပါတယ္။ တျခားပါတီေတြကလည္း ဒီကိစၥနဲ့ တုိက္ရိုက္မဆုိင္ေသာ္လည္း စိတ္၀င္စားတာေလးေတြ ေဆြးေနြးၾကပါတယ္။”

အခု ရန္ကုန္အေနအထားကေရာ ဘယ္လို႐ွိပါလဲ။

“က်ေနာ္ ေနရာအနွံ့ေတာ့ မေရာက္ဘူး။ က်ေနာ္ျမင္ရတဲ့ေနရာေတာ့ ေအးခ်မ္းသြားျပီ၊ အရင္ရက္ေတြေလာက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈနည္းသြားျပီ။ မ႐ွိေတာ့ဘူး။”

မေန့က ဘာေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားတာပါလဲ။

“မေန့က ရန္ကုန္တုိင္းအေနနဲ့ ျမို့နယ္ေတြကို ညြွႊန္ၾကားတယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြမွာ မိမိနဲ့ မဆိုင္တာမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ မ႐ွိဖို့နဲ့ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္႐ွိသူေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြနဲ့ သက္ဆုိင္ရာရဲတပ္ဖြဲ့နဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို့ စာထုတ္တာပါ။”

ေတြ့ဆံုပြဲမွာ မြတ္စလင္ ပါတီ ၂ ပါတီကလည္း ေဆြးေနြးတယ္ေျပာတယ္။ သူတို့ေရာ ဘာေဆြးေနြးျဖစ္ၾကလဲ။

“သူတို့ကေတာ့ သူတို့က တုိင္းရင္းသားပါပဲ၊ နုိင္ငံသားပါပဲ။ ဘာသာမတူတာပဲ႐ွိတယ္။ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရလည္း လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္႐ွိတယ္။ ဒါေတြ ေဆြးေနြးတင္ျပပါတယ္။”

၀န္ၾကီးေတြေျပာသြားတဲ့အထဲ၊ လံုျခံုေရး၀န္ၾကီးတုိ့ေျပာသြားတဲ့အထဲ ရန္ကုန္လံုျခံုေရးနဲ့ ပတ္သက္လို့ တင္ျပသြားတာမွာ စိတ္ေက်နပ္မႈ႐ွိလား။

“လံုျခံုေရးအတြက္ ဘယ္လိုစီမံထားတယ္ဆိုတာေတာ့ မေျပာဘူး။ သို့ေသာ္ လံုျခံုေရးအတြက္ လုပ္ေနတယ္။ ရန္ကုန္ဟာ အေရးၾကီးတဲ့ေနရာတခုပဲ။ ရန္ကုန္မွာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ က်န္တဲ့ေနရာေတြ ကူးစက္လြယ္တယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္မျဖစ္ေအာင္ ၾကိုးစားေဆာင္႐ြက္ေနတယ္ဆုိတာ ေျပာတယ္။”

တျခားျဖည့္စြက္ေျပာလိုတာ႐ွိရင္ေျပာေပးပါ။

“အဓိကကေတာ့ နုိင္ငံေရးပါတီေတြအားလံုး မီးပြားကေန မီးမေလာင္ေအာင္၊ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနရတဲ့အျဖစ္ေတြ မျဖစ္ရေအာင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖုိ့ ဖိတ္ေခၚတဲ့ပြဲလုိ့ ေျပာရင္ရတယ္။” 

Re-Post By ACM 26-3-2013
ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From >>DVB TV News<< Thank


 March 26, 2013 by ေ႐ြွႊေအာင္ ·

ရန္ကုန္မွာ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အၾကမ္ဖက္မႈျဖစ္ေအာင္ လႈံ့ေဆာ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္တခ်ို့မွာ ေအာက္
ေၿခ နိုင္ငံေရးပါတီ၀င္တခ်ို့ ပါ၀င္ေနတာေတြ့ရတဲ့အတြက္ ပါတီေတြအေနနဲ့ ထိန္းသိမ္းေပးဖို့ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ဒီေန့ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ပဲခူးတုိင္း၊ ထုံးဘုိၿမိဳ႕တြင္ ဗလီႏွင့္ မြတ္စလင္မ္အိမ္မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွ ဖ်က္မည္ဟုဆုိေသာေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားကုိ ေ႐ွာင္ေနရန္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမွ သတိေပးေျပာၾကား

ပဲခူးတုိင္း၊ ထုံးဘုိၿမိဳ႕တြင္ ဗလီႏွင့္ မြတ္စလင္မ္အိမ္မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွ ဖ်က္မည္ဟုဆုိေသာေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားကုိ ေ႐ွာင္ေနရန္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမွ သတိေပးေျပာၾကား
=================
မတ္လ ၂၆၊ ၂၀၁၃
M-Media
ေကေက

ပဲခူးတုိင္း ။ ။ ပဲခူးတုိင္း ထုံးဘုိၿမိဳ႕တြင္ ဗလီႏွင့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားကုိ အဖ်က္သမားမ်ားမွ လာေရာက္ဖ်က္ဆီးမည္ဟု သိရ၍ မြတ္စလင္မ္မ်ားမွ ေ႐ွာင္ေနရန္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမွ သတိေပးထားေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။

"ထုံးဘုိမွာ ဗလီနဲ႔မြတ္စလင္မ္အိမ္ေတြကုိ လာဖ်က္မယ္ဆုိတာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးက မြတ္စလင္မ္အိမ္ေတြကုိ ေ႐ွာင္ခိုင္းထားပါတယ္။ အခုက ျပည္မွာ စစ္တပ္ခ်ထားတာေၾကာင့္ ျပည္မွာ ဘာမွ ျဖစ္ဖုိ႔ မ႐ွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ နယ္ဘက္ေတြကုိ လုပ္လာႏိုင္တယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္အိမ္ေတြကုိ ေ႐ွာင္ခိုင္းထားပါတယ္။"လုိ႔ ထုံးဘုိၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက M-Media ကုိ ေျပာျပလာပါတယ္။

"လုံး၀ အဓိပၸါယ္မ႐ွိဘူးဗ်ာ။ လာဖ်က္မယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ ႀကိဳၿပီးသတင္းရေနၿပီပဲ။ ဒါဆုိ လာဖ်က္မယ့္သူေတြကို မဖ်က္ႏိုင္ေအာင္တားေလ။ အဖ်က္သမားေတြကုိ မတားပဲနဲ႔ အျပစ္မ႐ွိသူေတြကုိ ေ႐ွာင္ေနခိုင္းတယ္ဆုိတာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။"ဟု ထုံးဘုိႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးမွ M-Media ကုိ ေျပာျပလာပါတယ္။

မတ္လ ၂၆၊ ၂၀၁၃

ပဲခူးတုိင္း ထုံးဘုိၿမိဳ႕တြင္ ဗလီႏွင့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားကုိ အဖ်က္သမားမ်ားမွ လာေရာက္ဖ်က္ဆီးမည္ဟု သိရ၍ မြတ္စလင္မ္မ်ားမွ ေ႐ွာင္ေနရန္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးမွ သတိေပးထားေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။

ပုဂၢလိက သတင္းစာ ၈ ေစာင္ ထပ္မံထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳ

ပုဂၢလိက သတင္းစာ ၈ ေစာင္ ထပ္မံထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳ

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေ၀သူအေနနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တဲ့ ဒီလိႈင္းေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာအပါအ၀င္ ဂ်ာနယ္ ၈ ေစာင္ကို ထပ္မံထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒီကေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ NLD ရဲ႕ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဒီလႈိင္းဂ်ာနယ္ကို ပါတီဂ်ာနယ္အျဖစ္ သီးျခားဆက္လက္ထုတ္ေ၀ေနမွာျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီျဖစ္တဲ့ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာကိုေတာ့ သတင္းစာပံုစံအတုိင္းထုတ္ေ၀မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဒီလႈိင္းဂ်ာနယ္ အႀကံေပး ဦးမုိးသူက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာအျဖစ္ ဒီေန႔မွာ The Daily Eleven၊ စံေတာ္ခ်ိန္၊ ေခတ္သစ္ေန႔စဥ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း(မ္)၊ ျမန္မာဓိက၊ ဒီလိႈင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအသံ၊ 7 days သတင္းစာေတြ ကို ခြင့္ျပဳလိုက္တာပါ။ ဒီလ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ကလည္း ေခတ္မိုး၊ ေရႊႏုိင္ငံသစ္၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္၊ အင္ပါယာ၊ The Messenger ၊ ေနာက္ဆံုးရေန႔စဥ္သတင္းစာ၊ ျမန္မာနယူး၀ိခ္ေန႔စဥ္၊ မဇၩိမ သတင္းစာ ၈ ေစာင္ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ စိစစ္ဆဲ ပုဂၢလိကေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာ ၃ ေစာင္ က်န္ေနေသးၿပီး လက္ရွိထုတ္ေ၀ခြင့္ရထားတဲ့ သတင္းစာ ၁၆ ေစာင္ကေတာ့ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ထုတ္ေ၀ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္း မီဒီယာအဖဲြ႕ ဥကၠဌ ဦးကိုကိုက ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ေန႔စဥ္ထုတ္အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ သတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ဖို႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အခက္အခဲေတြကို ရွင္းျပထားပါတယ္။

Re-Post By ACM 26-3-2013
ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From >>RFA Burmese<< Thank

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေ၀သူအေနနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တဲ့ ဒီလိႈင္းေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာအပါအ၀င္ ဂ်ာနယ္ ၈ ေစာင္ကို ထပ္မံထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒီကေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လြတ္ေတာ္ရဲ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အဆုိတင္သြင္းေမးျမန္းျခင္းနဲ႔ပဲ အၿပီးသတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လုိအပ္

လြတ္ေတာ္ရဲ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အဆုိတင္သြင္းေမးျမန္းျခင္းနဲ႔ပဲ အၿပီးသတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လုိအပ္

March 26, 2013Home, သတင္း 

“ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ နစ္နာခ်က္ေတြ ကို သိတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ ေသကာမွပဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမွာလားဟုဆုိသည့္ ေဒၚတင္တင္ထြန္း”
အစုိးရသစ္တာ၀န္ယူခ်ိန္ သည္ (၂)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီေတြေၾကာင့္ မြဲ ျပာက်သြားတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ႏွင့္ ျပည္ ထဲေရးတုိ႔က တုိင္ပင္ေျဖရွင္းမည္ ဟု ေျပာထားသည့္ စကားအား ဘယ္ေတာ့ေလာက္ေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ ေစာင့္ေန ရသလုိ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားသည္လည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခင္အမ်ားပိုင္အသင္း၀င္တခ်ဳိ႕ က ဆုိပါသည္။
အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အသင္း၀င္ၿပီး ေငြထည့္ထားသူ တခ်ဳိ႕၏ အဆုိအရ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္ၿပီး အသင္း၀င္ အမ်ားဆံုးမွာ ဧရာေျမကုမၸဏီႏွင့္ မဟာဓနံကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၎ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ႐ုံးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ အသင္း ၀င္သူမ်ားထံမွ အစုေငြမ်ား လက္ ခံသည့္အျပင္TV ေၾကာ္ျငာမ်ား တြင္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္လာရန္ အတြက္ အသင္း၀င္တုိင္း အက်ဳိး တူမွ်ေ၀ခံစားေစရမည္ဟု ကတိ စကားမ်ားဆုိထားေၾကာင္း သိရွိ သည္။ ၎အျပင္ ကာလအတန္ ၾကာလာသည့္အခါ ““အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ဟု””ဆုိကာ လုပ္ ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရေၾကာင္း လည္း သိရပါသည္။
အဆုိပါကိစၥအတြက္ မိမိတုိ႔ ထည့္၀င္ထားေသာ အစုေငြမ်ား ျပန္ရေရးအတြက္ တရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆုိခဲ့ရာ တစ္ႏွစ္အတြင္း (၃)ႀကိမ္ ခြဲေ၀ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၎င္းကိစၥအား အသင္း၀င္ေဒၚတင္တင္ထြန္းအား ေမးျမန္းရာ““တရား႐ုံးမွာ ကုမၼဏီ ေတြဘက္ကေန လက္မွတ္ထုိး ထားတယ္။ အစပိုင္းေတာ့ ေပး မလုိလုိနဲ႔ ေနာက္က်ေတာ့ လံုး၀ မေပးေတာ့ဘူး။ မဟာဓနံကုမၸဏီ ဆုိရင္ အခုလုပ္ငန္းလည္ပတ္ေန တယ္။ တရား႐ုံးမွာ တရားႏုိင္သူ ကၽြန္မတုိ႔က တရား႐ႈံးသူတုိ႔ရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြရွာေဖြၿပီး တရား႐ုံး ကို ေျပာျပတယ္။ အဲဒါကို တရား ႐ုံးက သူတုိ႔ပစၥည္းမဟုတ္ဘူးတဲ့။ ေနာက္မၾကာပါဘူး သူတုိ႔ပစၥည္း မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းစာမွာ ေၾကာ္ျငာလုိက္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မ တုိ႔မွာ မိေအးႏွစ္ခါနာအျဖစ္မ်ဳိး နဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတယ္”ဟု ဆုိပါ သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ က်င္းပခ်ိန္တြင္ ၎ကိစၥအား ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းအဆုိ တင္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ခ်န္လွပ္ထားျခင္းခံရသည္ ဟုလည္းသိရွိရသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းဟာ သူ႔အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ နစ္နာခ်က္ေတြကို နားလည္ပါေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ႏွင့္ တုိင္ပင္ညိႇႏိႈင္းပါဦးမည္ဟု ၎ကိစၥအတြက္ ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခဲ့ပါသည္။
အခုအခ်ိန္အခါမွာ အမ်ား ပုိင္ကုမၸဏီေတြကေတာ့ ႂကြယ္၀၊ အသင္း၀င္ေတြက မြဲျပာက်၊ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ ျပည္ထဲ ေရးတုိ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း ၾကမွာက ၎တုိ႔အသင္း၀င္ေတြ ေသမွပဲလား၊ လႊတ္ေတာ္က ေမးတာ၊ ျမန္းတာေတြနဲ႔ပဲ လည္ၿပီး ၎တုိ႔ေခါင္းထဲမွာ ႐ႈပ္ ေထြးေနရေၾကာင္း ဒီလုိေတာ့ မၿပီးသင့္ေၾကာင္း နစ္နာတဲ့ ျပည္ သူေတြရဲ႕ဒုကၡကုိ အေလးထား သင့္ေၾကာင္း အသင္း၀င္ေဒၚတင္ တင္ထြန္းကဆုိပါသည္။

 စုိး၀င္းႏိုင္

Re-Post By ACM 26-3-2013
ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From >>The Hot News<< Thank
“ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ နစ္နာခ်က္ေတြ ကို သိတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ ေသကာမွပဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမွာလားဟုဆုိသည့္ ေဒၚတင္တင္ထြန္း”
March 26, 2013

အစုိးရသစ္တာ၀န္ယူခ်ိန္ သည္ (၂)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီေတြေၾကာင့္ မြဲ ျပာက်သြားတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ႏွင့္ ျပည္ ထဲေရးတုိ႔က တုိင္ပင္ေျဖရွင္းမည္ ဟု ေျပာထားသည့္ စကားအား ဘယ္ေတာ့ေလာက္ေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ ေစာင့္ေန ရသလုိ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားသည္လည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခင္အမ်ားပိုင္အသင္း၀င္တခ်ဳိ႕ က ဆုိပါသည္။

ကမာၻ႔ပထမဆံုးေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးအားကစားကြင္း

ကမာၻ႔ပထမဆံုးေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးအားကစားကြင္း
----------------------------------------------------------------

ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံ Kaohsiung မွာရွိတဲ့ နဂါးအားကစားကြင္း (Dragon Stadium) ဟာ ကမာၻ႔ပထမဆံုး ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး အားကစားကြင္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္...

ဂ်ပန္ ဗိသုကာပညာရွင္ Toyo က ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီး solar ျပား 8844 ခုကုိအသံုးျပဳထားကာ အားကစားကြင္းမွာအသံုးျပဳတဲ့ မီးလံုး 3300 နဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား screen အႀကီးစားႏွစ္ခုတုိ႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ပမာဏထက္ကုိ ပုိၿပီးထုတ္လုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ဆုိပါတယ္...

တစ္ႏွစ္ကို ကီလုိဝပ္နာရီေပါင္း 1.14 သန္း ထုတ္လုပ္ေပးၿပီး အဲ့ဒီေလာက္ပမာဏထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ 660 တန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါတယ္...

ဒီအားကစားကြင္းဟာ 19 ဟက္တာ (190000 စတုရန္းမီတာ) က်ယ္ဝန္းၿပီး ထုိင္ခံုေနရာ 55000 ပါရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္...
----------------------------------------------------------------
Ref: greenpacks.org

ႏႈိင္းရင့္ေႏြ

ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံKaohsiungမွာရွိတဲ့နဂါးအားကစားကြင္း(DragonStadium)ဟာ ကမာၻ႔ပထမဆံုး ေနေရာင္ျခည္စြမ္း
အင္သံုး အားကစားကြင္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္...

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ရိွ အေမရိကန္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအား အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္ အေမရိကန္ အစုိးရ ထုတ္ျပန္