Pages

Sunday, December 9, 2012

အယ္လ္ဂ်ာဇီးရား ရုပ္သံအဖြဲ႕မွ ရုိက္ေသာ ဇာတ္လမ္းတုိသည္ အင္ပါလာရပ္ ကြက္တြင္ ရုိက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိ

အယ္လ္ဂ်ာဇီးရားရုပ္သံမွအင္ပါလာသုိ႔ ၀င္ရန္ႀကိဳးစားေနပုံ 

အယ္လ္ဂ်ာဇီးရား ရုပ္သံအဖြဲ႕မွ ရုိက္ေသာ ဇာတ္လမ္းတုိသည္ အင္ပါလာရပ္ ကြက္တြင္ ရုိက္ကူးခဲ့ျဖင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး လုံျခဳံေရးမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ထြက္မႈ ကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ျပင္ ရပ္ကြက္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ ဇာတ္လမ္းရုိက္ကူး ျခင္းကုိ သိလ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ အေၾကာင္းမၾကားျခင္းပါ၀င္
-----------------------------------------------------
အယ္လ္ဂ်ာဇီးရား ရုပ္သံအဖြဲ႕မွ ရုိက္ေသာ ဇာတ္လမ္းတုိသည္ အင္ပါလာ ရပ္ ကြက္တြင္ ရုိက္ကူးခဲ့ျဖင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး လုံျခဳံေရးမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ထြက္မႈ ကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ျပင္ ရပ္ကြက္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ ဇာတ္လမ္းရုိက္ကူး ျခင္းကုိ သိလ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ အေၾကာင္းမၾကားျခင္းမ်ားႏွင့္ ထုိရုိက္ကူးေရး အဖြဲ႕သည္ AZG အမည္ခံၿပီး ေန႔စဥ္ ထုိရပ္ကြက္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည့္အျပင္ AZG ရုံးတြင္ တည္းခုိခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ယခုကိစၥတြင္ AZG အဖြဲ႕လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ပံ့ပုိးကူညီသူမ်ားမွာ AZGအဖြဲ႕တြင္အလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ သူမ်ားလည္းပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။
လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ AZG အဖြဲ႕မွဟုေျပာဆုိသျဖင့္ လႊတ္ထားေပးခဲ့ျခင္း သာျဖစ္ၿပီး ရြာထဲသုိ႔ ၀င္ေနေသာ အဖြဲ႕အား လုိက္လံစိစစ္မႈမရွိခဲ့သျဖင့္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။
'' အဲဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ ေန႔တုိင္းသြားေနတာကုိေတြ႕ပါတယ္။ လုံျခဳံးအဖြဲ႕ေတြက လည္းလႊတ္ေပးထားတယ္။ ဘာမွမေျပာဘူး။ ေနာက္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း ႏုိင္ငံျခားသားဆုိရင္ သြားခြင့္ျပဳလုိက္တာဘဲ။ ဒီလုိခြင့္ျပဳတာကလည္း ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဖိအားေတြေပးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အစုိးရ အေနနဲ႔ အက်ဥ္းအၾကပ္ထဲထဲမွာ ေရာက္ေနတာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳေပးလုိက္တာလုိ႔ ထင္ တယ္''ဟု ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာပါသည္။ 
ထုိသုိ႔ မဟုတ္မမွန္ေသာ ဇာတ္ကားမ်ားရုိက္ကူးျခင္းသည္ အစုိးရကုိ ဂုဏ္ သိကၡာ က်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရခုိင္ႏွင့္ဘဂၤလီမ်ားကုိ ရန္ တုိက္ ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ 
ယင္းအတြက္ အယ္လ္ဂ်ာဇီးရား ရုပ္သံအဖြဲ႕အား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္ ျခင္းကုိ ပိတ္ပင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ AZG အဖြဲ႕အားလည္း ထိေရာက္စြာအေရးယူသင့္ ေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။ ရခုိ္င္ျပည္နယ္အတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလအတြင္း ထုိသုိ႔မ ဟုတ္မမွန္ေသာဇာတ္လမ္းတိုရိ္ုက္ကူး ၿပီးထုတ္လႊင္ျပသရန္ ၾကံေစျခင္းသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံကို ေစာ္ကားရာ ေရာက္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားကသံုးသတ္ၾကသည္။
ထိုကစၥႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးႏိုင္ငံေတာ္အစို္းရက ကန္႔ကြက္လို္က္သကဲ့သို႔ ရခိုင္ ျပည္္နယ္အစိုးရကလည္း ကန္႔ကြက္သည္႔အျပင္ ရခိ္ု္င္ျပည္သူူ တစ္ရပ္လံုးကပါ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။
(ဓါတ္ပံု အင္ပါဘာလာသို႔ ႐ုပ္သံအဖြဲ႔၀င္္ေရာက္ရန္ႀကိဳးေနပံု) — 


ေအးခ်မ္းမြန္မွRakhine Straight Views တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အယ္လ္ဂ်ာဇီးရားရုပ္သံမွအင္ပါလာသ
ုိ႔ ၀င္ရန္ႀကိဳးစားေနပုံ

အယ္လ္ဂ်ာဇီးရား ရုပ္သံအဖြဲ႕မွ ရုိက္ေသာ ဇာတ္လမ္းတုိသည္ အင္ပါလာရပ္ ကြက္တြင္ ရုိက္ကူးခဲ့ျဖင္းျဖစ္
ေၾကာင္းသိရၿပီး လုံျခဳံေရးမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ထြက္မႈ ကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ျပင္ ရပ္ကြက္အတြင္းသုိ႔ ၀င္
ေရာက္ကာ ဇာတ္လမ္းရုိက္ကူး ျခင္းကုိ သိလ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔အေၾကာင္းမၾကားျခင္းပါ၀င္ အယ္လ္
ဂ်ာဇီးရား ရုပ္သံအဖြဲ႕မွ ရုိက္ေသာ ဇာတ္လမ္းတုိသည္ အင္ပါလာ ရပ္ ကြက္တြင္ ရုိက္ကူးခဲ့ျဖင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

လူအေယာက္ ၃၀ ခန္႔က ထုတ္ျဖင့္႐ိုက္ ဓားမ်ားျဖင့္ ထုိးမႈေၾကာင့္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေသဆုံး

ေလႇာ္ကားၿမဳိ႕နယ္တြင္ လူအေယာက္ ၃၀ ခန္႔က ဓားျဖင့္ထုိး တုတ္ျဖင့္႐ိုက္မႈေၾကာင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေသဆုံးမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။
ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ည ၁၁ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ေက်ာ္စုိး(အသက္ ၂၂ ႏႇစ္)သည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူမ်ားႏႇင့္ ေလႇာ္ကားတာဆုံလမ္းေပၚရႇိ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မႇ အထြက္၌ ေတာရြာကေလးေန သားသား၊ ေက်ာ္မင္းထြန္း၊ ညိဳမင္းထြန္း တုိ႔ အပါအ၀င္ လူ ၃၀ ခန္႔က တုတ္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ၿပီး ဓားမ်ားျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္း ထုိးရာမႇ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံု ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ႀကီးၾကပ္ေသာအဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ပြင့္လင္းမႈ မရွိဟုဆို

ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရာ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရြာမ်ားတြင္
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဟု သိရသည္။

"ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုး"

"ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုး"

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္

  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈူ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတို႔၏ ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးက အဆိုျပဳသည့္ အခ်က္ ၃၁ ခ်က္တြင္ ၂၇ ခ်က္ကို သေဘာ တူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

  စစ္တပ္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က်န္ ၄ ခ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီ မႈ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

  ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ ခ်င္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ေန႔ သတ္မွတ္ေရးတို႔ကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ခ်င္းဘာသာျဖင့္ အသံလႊင့္ရံုတည္ေဆာက္ေရး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းကို ရာသီမေရြး သြားလာနိုင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္္းမ ေဖာက္လုပ္ေရး၊ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေလယာဥ္ကြင္းေဖာက္လုပ္ေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

  အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိက မူႀကီးသံုးရပ္ျဖစ္သည့္ အပစ္အခက္ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ ပင္လံုကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အေျခခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္၊ မိမိကံၾကမၼာ ဖန္တိီးႏိုင္ခြင့္တို႔ကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

PN- SN

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈူ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတို႔၏ ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးက အဆိုျပဳသည့္ အခ်က္ ၃၁ ခ်က္တြင္ ၂၇ ခ်က္ကို သေဘာ တူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

ကမာၻေက်ာ္နည္းပညာ ကုမၸဏီ Intel မွ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တရား၀င္ျဖန္႔ခ်ိမည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ ပညာေရးပုိင္းတြင္ အကူအညီေပးမည္ဟု သိရ

Photo: ကမာၻေက်ာ္နည္းပညာ ကုမၸဏီ Intel မွ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တရား၀င္ျဖန္႔ခ်ိမည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ ပညာေရးပုိင္းတြင္ အကူအညီေပးမည္ဟု သိရ	
	
SUNDAY, 09 DECEMBER 2012 10:01

အဆိုပါ Intel သည္ ဆီမီးကြန္ဒတ္တာ (Semiconductor) ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ CPU, Mother board, Solid-state Drive(SSD) စသည့္ပစၥည္းမ်ားအား စတင္ျဖန္႔ခ်ိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ခ်ီးက်ဴးအားရမိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသား ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရာက္လာတာဟာ အခ်ိန္မႇန္ပဲလို႔ ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္'' ဟု အေရႇ႕ေတာင္အာရႇ အင္တဲလ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ Mr Uday Marty က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ Intel အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း Multinational Companies (MNCs) အေနႏႇင့္ ျဖစ္လာရန္ ေမ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Intel မႇ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားႏႇင့္ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အကူအညီေပးသြားရန္ရႇိေၾကာင္း အေရႇ႕ေတာင္အာရႇ အင္တဲလ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ Mr Uday Marty ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

၄င္းက ''ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးတူ မိတ္ဖက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အမ်ားနဲ႔မတူ ျခားနားတဲ့ဟာကေတာ့ အင္တဲလ္အေနနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမႇာေရာ၊ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာမႇာေရာ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမႇာပါ'' ဟု ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အကူအညီေပးရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏႇင့္ ပညာေရးပိုင္းမ်ားႏႇင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ သင္ၾကားမႈပိုင္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အမႇန္တကယ္ အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္အထိ ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

''အင္တဲလ္အေနနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ျမန္မာလူထုရဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဖူလံုမႈစတာေတြ တိုးတက္ေအာင္ အာ႐ံုစိုက္ေပးသြားမႇာပါ။ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔လည္း ပညာေရးပိုင္းေတြနဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္ သင္ၾကားမႈပိုင္းေတြမႇာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမႇာပါ'' ဟု Mr Uday Marty က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Intel မႇ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ နည္းပညာမ်ားႏႇင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သင္ႀကားမႈပံုစံ တိုးတက္ေစရန္Intel Tech Program အား အသံုးျပဳ၍ ကမၻာေပၚရႇိ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၁၀ သန္းေက်ာ္အား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ၄င္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထဲမႇ ၂ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္မႇာ အာရႇပစိဖိတ္ ေဒသမ်ားမႇျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၀ ခုႏႇစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ Intel Easy Steps Program (ကြန္ပ်ဴတာအေတြ႕အၾကံဳ မရႇိသူမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္) ျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရႇိ လူေပါင္းခုနစ္သိန္းေက်ာ္၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာရပ္မ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

'' ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမႇာေတြက ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲဆိုတာကို သင္ၾကားေပးမယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြမႇာ ကူညီခဲ့သလိုမ်ိဳးပဲ ကူညီသြားမႇာပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမႇာ တကယ္အသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ ကူညီသြားမႇာပါ''ဟု Mr Uday Marty ကပင္ ထပ္မံေျပာၾကားသည္။


Intel မႇ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုတစ္႐ံုအား ေတြ႕ရစဥ္

ေအးခ်မ္းမြန္မွ Eleven Media Group တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Intel မႇ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုတစ္႐ံုအား ေတြ႕ရစဥ္
SUNDAY, 09 DECEMBER 2012

အဆိုပါ Intel သည္ ဆီမီးကြန္ဒတ္တာ (Semiconductor) ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ ျမန္
မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ CPU, Mother board, Solid-state Drive(SSD) စသည့္ပစၥည္းမ်ားအား စတင္ျဖန္႔ခ်ိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ န၀ရတ္ေစ်းလမ္းဆံု လူစည္ကားရာေနရာတြင္ ေထာ္လာဂ်ီတစ္စီးမွ အရွိန္လြန္ျပီး ေရွ႕မွေမာင္းႏွင္လာေသာ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးအား၀င္တိုက္မႈျဖစ္ပြား

Photo: ေထာ္လာဂ်ီတစ္စီးမွ အရွိန္လြန္ျပီး ေရွ႕မွေမာင္းႏွင္လာေသာ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးအား၀င္တိုက္မႈျဖစ္ပြား

ယေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီက ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ န၀ရတ္ေစ်းလမ္းဆံု လူစည္ကားရာေနရာတြင္ ေရွ႕မွေမာင္းႏွင္လာေသာ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးအားသံေခ်ာင္းမ်ား ႏွင့္ေမာ္တာတစ္လံုးတင္ေဆာင္လာေသာ ေထာ္လာဂ်ီတစ္စီးမွ ဘရိတ္အုပ္မရပဲ အရွိန္ျဖင့္၀င္တိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူမွာ ညာဘက္ေျခေထာက္တြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသြားသည္ဟု ယူဆရသည္။ယခုအခါ ေထာ္လာဂ်ီ၀င္တိုက္ခံရသူအား ေဆးရံုသို႕ပို႕ေဆာင္လိုက္ျပီျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္တြင္း ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူမ်ား မ်ားျပားလာေၾကာင္းသိရွိသည္။

မ်ိဳးခ်စ္ သူရဲေကာင္း

ေအးခ်မ္းမြန္မွ Zaw Mintun Zawmintun တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ နံနက္ ၁၀နာရီက ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ န၀ရတ္ေစ်းလမ္းဆံု လူစည္ကားရာေနရာတြင္ ေရွ႕မွေမာင္းႏွင္
လာေသာ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးအားသံေခ်ာင္းမ်ား ႏွင့္ေမာ္တာတစ္လံုးတင္ေဆာင္လာေသာ ေထာ္လာဂ်ီတစ္
စီးမွ ဘရိတ္အုပ္မရပဲ အရွိန္ျဖင့္၀င္တိုက္ခဲ့ပါတယ္။

“““ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဒီမိုကေရစီ ရေနၿပီလား ”””

၁။ လႊတ္ေတာ္ႀကီးအတြင္း၀ယ္ အမတ္မင္းတို႕ ေျပာၾကေဟာၾက ဥပေဒျပဳေနၾကသည္။ ဆႏၵေတြ တေ၀ေ ၀ ေဖၚထုတ္ေနၾကသည္။ မီဒီယာေတြ ဖြင့္ၾကေဖၚၾက အရွဳပ္ေျဖၾကသည္။ သို႕ေသာ္ တမ်ိဳးႀကီးမွ တကယ့္ တမ်ိဳးႀကီး။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစကတည္းမွေန၍ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေသြးအစက္ စက္၊ေခၽြးအစက္ စက္ႏွင့္ ေ တာင့္ တခဲ့ၾကေလေသာ ဒီမိုကေရစီသည္ ထိုသို႕ေလာ။

အဆီမ်ားေသာ အစားအစာမ်ားနွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူမ်ား လူ ့သက္တမ္းတုိေစ

Photo: အဆီမ်ားေသာ အစားအစာမ်ားနွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူမ်ား လူ ့သက္တမ္းတုိႏုိင္ …….

ၿဗိတိန္ေဆးပညာရွင္ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္အရ အဆီမ်ားေသာ အစားအစာမ်ားစားသူမ်ားႏွင့္ ေဆးလ္ိပ္ေသာက္သုံးသူမ်ားသည္ လူ ့သက္တမ္း အား ၁၂ ႏွစ္ခန္ ့ ပုိမုိတုိေစႏုိင္ေႀကာင္း ေၿပာႀကားသည္ ။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံမွ လူငယ္မ်ားအား ေလ့လာႀကည့္ရာတြင္ လူ ၅၀၀၀ ခန္ ့အား ေလ့လာမွဳ ၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးၿခင္းႏွင့္ ေလ ့က်င့္ခန္း မၿပဳလုပ္ဘဲ အဆီမ်ားေသာ အစားအစာမ်ား စားသူမ်ားတြင္ သက္တမ္းတုိေစ ႏုိင္သည့္ လကၡဏာမ်ား ေတြ ့ရွိခဲ့ရသည္ ။

ေလ့က်င့္ခန္း မၿပဳလုပ္ဘဲ အဆီမ်ားေသာ အစားအစာမ်ား စားေသာက္ၿခင္းေႀကာင့္ ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါၿဖစ္ပြားၿခင္းမ်ားၿဖစ္ေစႏုိင္မည္ၿဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္ ။ News

ေအးခ်မ္းမြန္မွ Mg Mandalay တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿဗိတိန္ေဆးပညာရွင္ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္အရ အဆီမ်ားေသာ အစားအစာမ်ားစားသူမ်ား
ႏွင့္ ေဆးလ္ိပ္ေသာက္သုံးသူမ်ားသည္ လူ ့သက္တမ္း အား ၁၂ ႏွစ္ခန္ ့ ပုိမုိတုိေစႏုိင္ေႀကာင္း ေၿပာႀကား
သည္ ။

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသည္ဟု တိုင္ထားသည့္ သီလရွင္က ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လိင္မႈျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ဝန္ခံ

ယူေအအီးႏိုင္ငံ ဒူဘိုင္းတြင္ အသက္(၃၀)ႏွစ္အရြယ္ ဥေရာပ သီလရွင္တစ္ဦးက သူမအား အသက္ (၄၀)ႏွစ္
အရြယ္ အီရန္ႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသားက ၎၏အိမ္တြင္ သူမအား အလိုမတူဘဲ အဓမၼ ျပဳက်င့္ခဲ့ပါသည္ဟု ရဲ
မ်ားကို တိုင္ၾကားခဲ့ရာတြင္ သူမအား ၾကားနာစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ေနာက္ဆံုး၌ သူမကိုယ္တိုင္က ႏွစ္ဦး
သေဘာတူ အတူေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ကခ်င္ၿပည္နယ္ ပန္၀ါေဒသ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေန

ပန္၀ါေဒသ တိုက္ပြဲျပင္းထန္

December 9, 2012 by MKA blog news 

ခလရ(၇၄) (၇၇) (၁၃) (၂၆၀)၊ ခမရ(၃၀၁) ပူးေပါင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔ မနက္(၇)နာရီခြဲ မွ (၉)နာရီခြဲအထိ ပန္၀ါေဒသ နယ္ျခားမွတ္တိုင္(၆)တ၀ိုက္ရွိ KIA တပ္စခန္းကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျပင္းအထန္ ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ရာ KIA တပ္ဖြဲ႕က ရြံ႕ရြံ႕ခၽြန္ခၽြန္ ခုခံတိုက္ခိုက္သျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရစစ္ေၾကာင္းက အထိအခိုက္ အက်အ႐ႈံးမ်ားစြာျဖင့္ ဆုတ္ခြာခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္(၇)ဦး၏ အေလာင္းကို ခ်န္ရစ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းပူးေပါင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ မြန္းလြဲ(၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္တုိက္စစ္ဆင္လာခဲ့ေသာ္ လည္း KIA တပ္ဖြဲ႕မွ ခုခံတိုက္ခိုက္သျဖင့္ အစိုးရစစ္ေၾကာင္း၏စီမံခ်က္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ပန္၀ါေဒသတြင္း စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ကို ႏို၀င္ဘာလကုန္အထိ တပ္မ(၈၈)မွ ဗ်ဴဟာမွဴးအဆင့္က တာ၀န္ယူခဲ့ ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္ေန႔မွစတင္ကာ တပ္မ(၈၈)တပ္မမႉးက ပန္၀ါၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိကာ စစ္ဆင္ေရး ကို ကိုယ္တုိင္တာ၀န္ယူ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ အက်ဳိးအျမတ္မရရွိဘဲ အထိအခိုက္အက်အ႐ႈံး မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းမွစတင္ကာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းေနာင္ က ပန္၀ါေဒသ စစ္ဆင္ေရးကို တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲညႊန္ၾကား တာ၀န္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းေနာင္ သည္ ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္အထိ တပ္မ(၈၈) တပ္မမႉးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ပန္၀ါေဒသတြင္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္အင္အား(၇၀၀)ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။၄င္းတို ့မွာ-

ခလရ(၇၇)   -    တပ္မ(၈၈)လက္ေအာက္ခံ၊ ေရနံေခ်ာင္းအေျခစိုက္

ခလရ(၁၃)   -    တပ္မ(၈၈)လက္ေအာက္ခံ၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္

ခမရ(၃၀၁)   -    တပ္မ(၈၈)လက္ေအာက္ခံ၊ မေကြးၿမိဳ႕အေျခစိုက္

ခလရ(၇၄)   -    မပခ လက္ေအာက္ခံ၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္

ခလရ(၂၆၀)  -    မပခ လက္ေအာက္ခံ၊ မရမ္းအေျခစိုက္

ခလရ(၇၄) (၇၇) (၁၃) (၂၆၀)၊ ခမရ(၃၀၁) ပူးေပါင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔ မနက္(၇)နာရီခြဲ မွ (၉)နာရီခြဲအထိ ပန္၀ါေဒသ နယ္ျခားမွတ္တိုင္(၆)တ၀ိုက္ရွိ KIA တပ္စခန္းကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အျပင္းအထန္ ထုိးစစ္ဆင္ခဲ့ရာ KIA တပ္ဖြဲ႕က ရြံ႕ရြံ႕ခၽြန္ခၽြန္ ခုခံတိုက္ခိုက္သျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရစစ္ေၾကာင္းက အထိအခိုက္ အက်အ႐ႈံးမ်ားစြာျဖင့္ ဆုတ္ခြာခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္(၇)ဦး၏ အေလာင္းကို ခ်န္ရစ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနဲ႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးေၾကာင့္ ဖိလစ္ပုိင္မုန္တုိင္းမွာ ေသဆုံးသူပုိမ်ား

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနဲ႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးေၾကာင့္ ဖိလစ္ပုိင္မုန္တုိင္းမွာ
ေသဆုံးသူပုိမ်ား

ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီး အတားအဆီးမဲ့ သစ္ခုတ္တာနဲ႔ ေရႊတူးေဖာ္တာေတြေၾကာင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီႏွစ္အတြင္း အဆုိး၀ါးဆုံး သေဘာ၀ေဘးဒဏ္မွာ လူအေသအေပ်ာက္ ပုိမ်ားခဲ့ရတယ္လုိ႔ အစုိးရအရာရွိေတြနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ 

ျပီးခဲ့တဲ့ သတင္းပတ္က မင္ဒါေနာင္ကၽြန္းကုိ ရုိက္ခတ္တဲ့မုန္တုိင္းေၾကာင့္
ေျမျပိဳျပီး တျမိဳ႔လုံးကုိ ဖုံးလႊမ္းသြားခဲ့တဲ့အတြက္ လူေပါင္း ၅၄၈ ဦး
ေသဆုံးေၾကာင္း အခုအခ်ိန္အထိ အတည္ျပဳထားပါတယ္။ 
ဒီအေရအတြက္ပုိတုိးလာမယ္လုိ႔လည္း ယူဆထားၾကပါတယ္။ 

လူမႈကာကြယ္ေရးအၾကီးအကဲ ဘယ္နီတုိရာမုိ႔စ္က ဒါဟာ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သစ္ခုတ္တာေတြေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈ ပုိမ်ားတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ 

ေတာင္ကတုန္းေတြျဖစ္ေနခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီေနျပီး ေတာင္တခုလုံးလည္း
ေရႊတြင္းေတြနဲ႔ ျပည့္လွ်ံေနတယ္လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။ 
ေတာင္ပုိင္းျမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဘာတန္ဟာ ငွက္ေပ်ာအဓိကစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သလုိ ခုိးတူးထားတဲ့ေရႊတြင္းေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီေနတဲ့ ေဒသျဖစ္ျပီး အဆုိး၀ါးဆုံး ထိခုိက္ပ်က္ဆီးတဲ့ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘူမိေဗဒပညာရွင္ေတြက ဒီေတာင္တန္းေတြမွာ ေနထုိင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ သတိေပးခဲ့ေပမဲ့ လက္လုပ္လက္စား
ေရႊတူးသမားေတြက ေရႊဆက္တူးေနခဲ့သလုိ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းကေန
ေဒသစီးပြားေရးရဲ႕ ၄၀ %ကုိ ပံ့ပုိးေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ပိတ္ပင္လုိ႔ မျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။

သစ္ေတာေတြကုိ ခုတ္ထြင္ျပီး ျပည္ပတင္ပုိ႔ဖုိ႔ ငွက္ေပ်ာခင္းေတြနဲ႔ အစားထုိးခဲ့ရာမွာ အဓိကတင္ပုိ႔တာကေတာ့ တရုတ္၊ ဂ်ပန္နဲ႔ အီရန္ႏုိင္ငံေတြကုိပါ။ 

ေရႊတြင္းေတြမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကန္႔သတ္မႈ၊ စစ္ေဆးမႈ၊ လုိက္နာမႈေတြနဲပါးျပီး ေရႊတူးသူေတြကလည္း ေရႊတြင္းကစြန္႔ပစ္တဲ့ ဆုိင္ရာႏုိက္အဆိပ္ေတြကို ျမစ္အတြင္း အလြယ္တကူစြန္႔ပစ္ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လူေပါင္း ၇ သိန္းခြဲေလာက္ ဒီလုပ္ငန္းအေပၚ မွီခုိေနခဲ့ၾကတယ္ လုိ႔ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာပါတယ္။ 

ဒီအရပ္ရဲ႕ ၈၀ % ဟာ လူေတြ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ေဒသလုိ႔ သတ္မွတ္ထားေပမဲ့ ဆင္းရဲသားထုက ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ကူတဲ့ အတြက္ ဒီေတာင္မွာပဲ ဆက္လက္ေနထုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ႏွစ္စဥ္လုိ ေျမာက္ပုိင္းေဒသမွာ မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ေလ့ရွိတဲ့အတြက္
ေတာင္ပုိင္းအရပ္မွာ ျပင္ဆင္မႈအားနဲခဲ့တာကလည္း ေသဆုံးပ်က္ဆီးႏႈန္း
ျမင့္မားရတဲ့ အေၾကာင္းတခု ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ M

Photo: AFP

ေအးခ်မ္းမြန္မွ Burma-Newselite တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Photo: AFP
ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီး အတားအဆီးမဲ့ သစ္ခုတ္တာနဲ႔ ေရႊတူးေဖာ္တာေတြေၾကာင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီႏွစ္အတြင္း အဆုိး၀ါးဆုံး သဘာ
၀ေဘးဒဏ္မွာ လူအေသအေပ်ာက္ ပုိမ်ားခဲ့ရတယ္လုိ႔ အစုိးရအရာရွိေတြနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

Master ကတ္ စတင္သံုးသည့္ သံုးပတ္အတြင္း ကမာၻလႇည့္ခရီးသြားမ်ား က်ပ္ေငြသိန္းေပါင္း ၉၆၀ ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔ ဘဏ္မႇ လက္ခံရရႇိ


Master ကတ္ စတင္သံုးသည့္ သံုးပတ္အတြင္း ကမာၻလႇည့္ခရီးသြားမ်ား က်ပ္ေငြသိန္းေပါင္း ၉၆၀ ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔ ဘဏ္မႇ လက္ခံရရႇိ 
SUNDAY, 09 DECEMBER 2012 11:29

Master ကတ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မႇ စတင္အသံုးျပဳသည့္ သံုးပတ္ေက်ာ္အတြင္း ကမၻာလႇည့္ခရီးသြားမ်ား Master ကတ္ကို အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၉၆၀ ခန္႔ ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀၀ခန္႕ဘဏ္မႇ လက္ ခံရရႇိထားေၾကာင္း သမ၀ါယမလိမိတက္ ဘဏ္မႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရႇိရပါသည္။

''စသံုးတဲ့ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ ေန႔ကစၿပီး ရက္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား ကမၻာလည့္ခရီးသြားေတြက ျမန္မာေငြထုတ္သံုးေနတာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၉၆၀ ၀န္းက်င္ ထုတ္သြားၿပီ သူတို႕ဆီက ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျပန္ရၿပီ''ဟု သမ၀ါယမဘဏ္မႇ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဖျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

''ကြၽန္ေတာ္ ဒီကိုလာတုန္းက ေလယာဥ္ေပၚမႇာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေတြကို ဒီမႇာ ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ကိစၥေတြ ပိုလိုအပ္လာမယ္။ သူတို႔က ပိုက္ဆံကိုင္ၿပီး သံုးစြဲတာထက္ ကတ္ေတြကိုင္ၿပီး သံုးစြဲၾကတာပိုမ်ားတယ္''ဟု Mr. Matthew Driver, President, South East Asia, Master Card Worldwide က ေျပာၾကားပါသည္။

လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေပးေခ်နည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ Master ကတ္သည္ MPU Network သို႔ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုတြင္ ပါ၀င္လာဖြယ္ရႇိေၾကာင္းကို ''ေလာေလာဆယ္ MPU Network မႇာ ဂ်ပန္ JCB ကတ္၊ တ႐ုတ္ CPU ကတ္တို႔က ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ Master ကတ္လည္း ေနာင္လာမယ့္အခ်ိန္မႇာ MPU Network မႇာ ပါ၀င္လာမႇာပါ''ဟု သမ၀ါယမ လိမိတက္ဘဏ္မႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သမ၀ါယမလိမိတက္ဘဏ္အား ႏိုင္ငံတကာ ေငြေပးေခ်ေရး ကတ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Master ကတ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ႏႇင့္ ေအတီအမ္စက္မ်ား၊Point Of Sale စက္မ်ားတြင္ ထုတ္ယူသံုးစြဲခြင့္ လိုင္စင္ကို Master Card Worldwide မႇ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ Master ကတ္သည္ ကမၻာတစ္၀ႇမ္းတြင္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏႇင့္ ဆက္ သြယ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၁၇ ႏိုင္ငံမႇ Master ကတ္ သံုးစြဲသူေပါင္း ၁ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ ခန္႔ရႇိၿပီး Master ကတ္ျဖင့္ ေငြလက္ခံေသာ ကုန္သည္ေပါင္း ၃၂ သန္းခန္႔ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။


ေအးခ်မ္းမြန္မွ Eleven Media Group တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Master ကတ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏို၀င္ဘာလ၁၅ ရက္ေန႔မႇစတင္အသံုးျပဳသည့္ သံုးပတ္ေက်ာ္အတြင္းကမၻာလႇည့္
ခရီးသြားမ်ား Master ကတ္ကို အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၉၆၀ ခန္႔ ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀၀ခန္
႕ဘဏ္မႇ လက္ ခံရရႇိထားေၾကာင္း သမ၀ါယမလိမိတက္ ဘဏ္မႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရႇိရ
ပါသည္။

ေဟာလိ၀ုဒ္လွပ်ဳိျဖဴတုိ႔၏ ခႏၶာကိုယ္ ထိန္းသိမ္းနည္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား

ေဟာလိ၀ုဒ္လွပ်ဳိျဖဴတုိ႔၏ ခႏၶာကိုယ္ထိန္းသိမ္းနည္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ လွပၾကည့္ ေကာင္းတယ္ ဆိုတဲ့ ဟယ္လီ ဘယ္ရီ၊ ေဟဒီ၊ ဂ်နီဖာအနစၥတန္ နဲ႔ ဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္တို႔ရဲ႕ သူတို႔ကိုယ္ခႏၶာ ကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္း ထားတယ္ဆုိတဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကုိ ေဖာ္ျပလိုက္ပါ တယ္။


ဂ်နီဖာအနစၥတန္

ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ စမတ္က်ေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းသလဲ

ေက်ာက္တည္ျခင္းကင္းေဝးရနƟ