Pages

Saturday, October 19, 2013

“ သီတင္းကၽြတ္လ ၾကာမ်ိဳးငါးပါး ဆိုသည္မွာ ... ”

Photo: “ သီတင္းကၽြတ္လ ၾကာမ်ိဳးငါးပါး ဆိုသည္မွာ ... ”
Saturday, October 19, 2013

(သီတင္းကၽြတ္လ)
-------------------
ၾကာငါးမည္ ႀကိဳင္သင္းလို႔
လွ်ံ၀င္းတဲ့ေျပာင္ထိန္။
ေရႊနန္းေတာင္ေတာ္ဦးမွာ
ကြန္႔ျမဴးျမင္းမိုရ္မီး
ညီးတဲ့ခါခ်ိန္။
ရွိဦးငယ္ႏွိမ္၊ သံုးႀကိမ္ရိုေပ်ာင္း။
သကၠစၥာ ဂါရ၀ႏွင့္
စဥ္အလာပူေဇာ္ပြဲကို
ႏႊဲၾကေပေတာင္း။
( ဖိုးသူေတာ္ ဦးမင္း)

( ၾကာငါးမည္)
----------------
ၾကာမ်ိဳးငါးပါးသည္ သီတင္းကၽြတ္လ၏ ရာသီပန္း ျဖစ္ပါသည္။ ၾကာမ်ိဳးငါးပါးဆိုသည္မွာ-
(၁) ၾကာျဖဴ
(၂) ၾကာနီ
(၃) ၾကာညိဳ
(၄) ၾကာတံဆိပ္- ၾကာပု႑ရိတ္။
(၅) ၾကာေခါင္းေလာင္း၊ -ၾကာပဒုမၼာ- တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဤငါးပါးကို ဦးပုညသည္ ဆဒၵန္ဆင္မင္း၀တၳဳ၌
အဆန္းတၾကယ္ ဖြဲ႔ဆိုထားသည္မွာ
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁) နီလာ, ျမသား၊ ျပယားရတနာ၊ မာလာ မကုလ၊ ဥမၼာရပန္းခိုင္၊ အဆိုင္အဆိုင္၊ ညႇာျပိဳင္ရံုးညီ၊ ကံုးသီျခယ္တန္႔၊ တကန္႔တကန္႔၊ ငွက္ခါးေတာင္ျဖန္႔သကဲ့သို႔၊ စိမ္းဖန္႔ဖန္႔အလွ်ံ၊ ေရႊ၀တ္ဆံမွ၊ ကုကၤုမံရည္၊ ၾကည္ၾကည္ေအးခ်ိဳ၊ ပန္းရက္ယိုေသာ၊ ၾကာညိဳေတာတထပ္။

(၂) သႏၲာႏႈတ္ေက်း၊ ယုန္ေသြးတရွိ၊ ေကာ၀ိလာပြင့္၊ တ်ာတ်ာရင့္ႏွင့္၊ ၾကက္မင္းဦးေသွ်ာင္၊ ပန္းေရာင္လြင္လြင္၊ ေလာဟိတင္ မဏိရတ္၊ တြတ္တြတ္နီျမန္း၊ မင္သခန္းအလား၊ ပတၱျမားေက်ာက္မြန္၊ သိန္းတန္သျပာ၊ ကမၺလာရႊန္းသစ္၊ တကၽြန္းျဖစ္ႏွင့္၊ ၀န္းရစ္ပတ္ျခံရံသကဲ့သို႔၊ စကၡဳ၀ိညာဥ္တည္းဟူေသာ၊ ၀တ္ရက္ယူသတၱ၀ါ၊ ငွက္လိပ္ျပာတို႔၏၊ နားရာပီပီ၊ ရႈမအီေသာ၊ ၾကာနီေတာတထပ္။

(၃) စိနရ႒၊ ဂႏၶာရတိုင္း၊ ယြန္းတို႔ဂိုဏ္း၌၊ နက္ရႈိင္းဘူမ႒္၊ ၀သုဓာတ္မွ၊ လူနတ္မက်ိဳ၊ ကမၻာ့လိုျဖင့္၊ နဂိုဓမၼဇစ္၊ ကတၱားနစ္ေသာ၊ က်ဴနစ္ေဘာ္စင္၊ ေငြေခ်ာ္ပင္သကဲ့သို႔၊ ျမဴမင္မျခယ္၊ တင့္တယ္သန္႔ရွင္းစြာ၊ ဃာန၀ိညာဏ္၊ နာမကၡန္တကြ၊ ပသာဒတို႔ႏွင့္၊ ေအာင္, ပ, ကု,လား၊ ေဆြ, သား,မိတ္, တူ၊ ႏွာညြန္႔ကိုခ်ဴတတ္ေသာ၊ ၾကာျဖဴေတာတထပ္။

(၄) ဒိြဓာရံသီ၊ ျဖဴနီႏွစ္ရပ္၊ ပြင့္ခ်ပ္ခုနစ္လႊာ၊ တရာတိုင္တိုင္၊ ျဖာျဖာျမိဳင္လ်က္၊ ကာျပိဳင္ညီးလ်က္၊ ေရႊထီးခ်က္ကဲ့သို႔၊ ျမရြက္မံုအာ၊ ပဒုမၼာဟု၊ ထံုနံ႔သာေရာ၊ စံုစြာေႏွာေသာ၊ ေတာလည္းတထပ္။

(၅) ေသတုပၸလ၊ ၾကာကမ်ိဳးေစ့၊ ျပကေတ့့ျဖင့္၊ ေရ႔အျမဳေတ၊ ခရုေငြႏွင့္၊ ေၾကြသလင္းခဲ၊ ပုလဲပ်စ္ရွက္၊ ဗိတာန္ၾကက္သကဲ့သို႔၊ ေရမ်က္ႏွာတ၀ိုက္တြင္၊ အလိုက္စီျဖာ၊ ေပါက္ေရာက္လာေသာ၊ ၾကာပု႑ရိတ္၊ ဖိတ္ဖိတ္ေရာင္ေက်ာ၊ ေတာလည္းတထပ္။

(မင္းသု၀ဏ္ )
- ( မဂၤလာေမာင္မယ္ ၂၀၀၈-ခု ေအာက္တိုဘာလ မွ
ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္ ။ )

Dhamma Danã Source ►

RangonNewsDaily:: October. 19 .2013

(သီတင္းကၽြတ္လ)
-------------------
ၾကာငါးမည္ ႀကိဳင္သင္းလို႔
လွ်ံ၀င္းတဲ့ေျပာင္ထိန္။
ေရႊနန္းေတာင္ေတာ္ဦးမွာ
ကြန္႔ျမဴးျမင္းမိုရ္မီး
ညီးတဲ့ခါခ်ိန္။ရွိဦးငယ္ႏွိမ္၊ သံုးႀကိမ္ရိုေပ်ာင္း။
သကၠစၥာ ဂါရ၀ႏွင့္
စဥ္အလာပူေဇာ္ပြဲကို
ႏႊဲၾကေပေတာင္း။
( ဖိုးသူေတာ္ ဦးမင္း)

( ၾကာငါးမည္)
----------------
ၾကာမ်ိဳးငါးပါးသည္ သီတင္းကၽြတ္လ၏ ရာသီပန္း ျဖစ္ပါသည္။ ၾကာမ်ိဳးငါးပါးဆိုသည္မွာ-
(၁) ၾကာျဖဴ
(၂) ၾကာနီ
(၃) ၾကာညိဳ
(၄) ၾကာတံဆိပ္- ၾကာပု႑ရိတ္။
(၅) ၾကာေခါင္းေလာင္း၊ -ၾကာပဒုမၼာ- တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဤငါးပါးကို ဦးပုညသည္ ဆဒၵန္ဆင္မင္း၀တၳဳ၌
အဆန္းတၾကယ္ ဖြဲ႔ဆိုထားသည္မွာ
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁) နီလာ, ျမသား၊ ျပယားရတနာ၊ မာလာ မကုလ၊ ဥမၼာရပန္းခိုင္၊ အဆိုင္အဆိုင္၊ ညႇာျပိဳင္ရံုးညီ၊ ကံုးသီျခယ္တန္႔၊ တကန္႔တကန္႔၊ ငွက္ခါးေတာင္ျဖန္႔သကဲ့သို႔၊ စိမ္းဖန္႔ဖန္႔အလွ်ံ၊ ေရႊ၀တ္ဆံမွ၊ ကုကၤုမံရည္၊ ၾကည္ၾကည္ေအးခ်ိဳ၊ ပန္းရက္ယိုေသာ၊ ၾကာညိဳေတာတထပ္။

(၂) သႏၲာႏႈတ္ေက်း၊ ယုန္ေသြးတရွိ၊ ေကာ၀ိလာပြင့္၊ တ်ာတ်ာရင့္ႏွင့္၊ ၾကက္မင္းဦးေသွ်ာင္၊ ပန္းေရာင္လြင္လြင္၊ ေလာဟိတင္ မဏိရတ္၊ တြတ္တြတ္နီျမန္း၊ မင္သခန္းအလား၊ ပတၱျမားေက်ာက္မြန္၊ သိန္းတန္သျပာ၊ ကမၺလာရႊန္းသစ္၊ တကၽြန္းျဖစ္ႏွင့္၊ ၀န္းရစ္ပတ္ျခံရံသကဲ့သို႔၊ စကၡဳ၀ိညာဥ္တည္းဟူေသာ၊ ၀တ္ရက္ယူသတၱ၀ါ၊ ငွက္လိပ္ျပာတို႔၏၊ နားရာပီပီ၊ ရႈမအီေသာ၊ ၾကာနီေတာတထပ္။

(၃) စိနရ႒၊ ဂႏၶာရတိုင္း၊ ယြန္းတို႔ဂိုဏ္း၌၊ နက္ရႈိင္းဘူမ႒္၊ ၀သုဓာတ္မွ၊ လူနတ္မက်ိဳ၊ ကမၻာ့လိုျဖင့္၊ နဂိုဓမၼဇစ္၊ ကတၱားနစ္ေသာ၊ က်ဴနစ္ေဘာ္စင္၊ ေငြေခ်ာ္ပင္သကဲ့သို႔၊ ျမဴမင္မျခယ္၊ တင့္တယ္သန္႔ရွင္းစြာ၊ ဃာန၀ိညာဏ္၊ နာမကၡန္တကြ၊ ပသာဒတို႔ႏွင့္၊ ေအာင္, ပ, ကု,လား၊ ေဆြ, သား,မိတ္, တူ၊ ႏွာညြန္႔ကိုခ်ဴတတ္ေသာ၊ ၾကာျဖဴေတာတထပ္။

(၄) ဒိြဓာရံသီ၊ ျဖဴနီႏွစ္ရပ္၊ ပြင့္ခ်ပ္ခုနစ္လႊာ၊ တရာတိုင္တိုင္၊ ျဖာျဖာျမိဳင္လ်က္၊ ကာျပိဳင္ညီးလ်က္၊ ေရႊထီးခ်က္ကဲ့သို႔၊ ျမရြက္မံုအာ၊ ပဒုမၼာဟု၊ ထံုနံ႔သာေရာ၊ စံုစြာေႏွာေသာ၊ ေတာလည္းတထပ္။

(၅) ေသတုပၸလ၊ ၾကာကမ်ိဳးေစ့၊ ျပကေတ့့ျဖင့္၊ ေရ႔အျမဳေတ၊ ခရုေငြႏွင့္၊ ေၾကြသလင္းခဲ၊ ပုလဲပ်စ္ရွက္၊ ဗိတာန္ၾကက္သကဲ့သို႔၊ ေရမ်က္ႏွာတ၀ိုက္တြင္၊ အလိုက္စီျဖာ၊ ေပါက္ေရာက္လာေသာ၊ ၾကာပု႑ရိတ္၊ ဖိတ္ဖိတ္ေရာင္ေက်ာ၊ ေတာလည္းတထပ္။

(မင္းသု၀ဏ္ )
- ( မဂၤလာေမာင္မယ္ ၂၀၀၈-ခု ေအာက္တိုဘာလ မွေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္ ။ )

Dhamma Danã Source ► , kolatt(PBDN)
RangonNewsDaily

0 comments:

Post a Comment